Adatvédelmi irányelvek

A Keraprogress Kft.adatkezelési és
adatvédelmi szabályzata

 • hatályos 2018. május 1. napjától –
 1. Bevezetés
  Célunk annak biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalunkon, így
  fontos számunkra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért,
  kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót.
  Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és
  megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.
  Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról,
  hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
  szigorú követelményeinek.
  A Keraprogress Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
  kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  ● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról (Infotv.);
  ● 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  ● 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  ● 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  ● 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  ● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről (Eker. tv.);
  ● 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  ● 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
  magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
  ● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
  feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
  ● 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
 2. Az adatkezelő adatai
  A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az
  adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:
  Keraprogress Kft.
  Cégjegyzékszám: 01 09 976685
  Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 62. földszint 1.
  Adószám: 10504385-2-42
  központi telefonszám: +36 1 44 50 500
  e-mail cím: info@keraprogress.hu
  Az adatkezelő részéről kapcsolattartó személy: Sulcz Zoltán
  A kapcsolattartó a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el:
  e-mail: info@keraprogress.hu
  postacím: Sulcz Zoltán, Keraprogress Kft., 1062 Budapest, Bajza utca 62. földszint 1.
 3. A személyes adatok
  A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett
  neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
  kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból
  levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén,
  címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon
  tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül
  technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki
  számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról
  az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által
  használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely
  esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a
  technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai
  szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a
  támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált
  (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.
 4. A személyes adatok kezelésének köre
  A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az
  szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink
  nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már
  meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az
  Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem
  lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az
  adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.
  A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a
  technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait,
  így megelőzve az elvesztésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az
  adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási
  szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy
  titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (SecureSocketsLayer) használunk a
  böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a
  böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak
  biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági
  intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk azokat
  az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon
  cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel
  adatokat.
 5. Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének
  módjára vonatkozó jogelvek
  A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:
  ● Szerződések létrehozása és teljesítése
  ● Hírlevelek küldése
  ● Marketing tevékenységek, mint pl. nyereményjátékok
  ● Ügyfélszolgálat és támogatás
  ● Médiaszolgálatások nyújtása, pl. online kínált áruink és szolgáltatásaink
  megrendelésének kezelése
  A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:
  ● GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául,
  amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.
  ● GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok
  kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával
  kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre
  is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez,
  mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések
  kezelése.
  ● GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor
  jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az
  adókötelezettségekkel kapcsolatosan.
  ● GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok
  kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek
  védelmében.
  ● GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például
  amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk
  igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és
  elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az
  érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos
  weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az
  mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön
  elvárásainak.
  Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat
  Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az
  adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más
  rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes
  adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti,
  hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy
  szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha
  egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés
  veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges
  aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.
 6. Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)
  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos
  általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a
  szerver naplófájljaiban tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus
  naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetjük:
  ● Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)
  ● Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.)
  ● Küldött adatmennyiség
  ● Az Ön által használt böngésző és verziószáma
  ● Az Ön által használt operációs rendszer
  ● Az Ön internetszolgáltatója
  ● Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön
  számítógépének kiosztott IP cím
  Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy
  biztosítani tudjuk a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjuk bemutatni a
  weboldalunk tartalmát. Szintén felhasználjuk ezeket az adatokat arra, hogy
  optimalizáljuk a weboldalunkat és biztosítsuk az IT rendszereink biztonságát. Ezen
  okból az adatokat legfeljebb hét napig tároljuk műszaki elővigyázatosságból.
  Ezen adatokat szintén használjuk marketing, piackutatási és szolgáltatásstrukturálási
  célokra. Hogy megfeleljünk az elvárásoknak, álnevesített felhasználói profilokat
  hozunk létre és elemzünk, azonban csak akkor, ha nem élt a tiltakozás jogával vagy
  nem vonta vissza a hozzájárulását az adatai ilyen módon való használatához (lásd a
  megjegyzéseket a tiltakozás jogával kapcsolatosan az “Az Ön jogai” pontban).
 7. Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média
  A Keraprogress Kft. elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb
  színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett
  bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a
  www.hidraulikajavitas.hu és a kormanymuszerviz.hu weboldalunk sütijeit („cookies”)
  hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.
  A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a webhely tárol el az oldalaira
  látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén.
  Belső cookie-k azok, melyeket az Ön által felkeresett honlap használ. A belső
  cookie-k által gyűjtött információkat csak az adott honlap tudja feldolgozni és
  hasznosítani. Egy honlap külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek saját
  cookie-kat használnak. Ezeket hívjuk harmadik féltől származó cookie-knak.
  Tartós cookie-k azok, melyek – a munkameneti cookie-kkal ellentétben – tartósan
  el vannak mentve az Ön számítógépén, tehát nem törlődnek automatikusan,
  amikor Ön bezárja a böngészőprogramot.
  Minden alkalommal, amikor Ön felkeresi az általunk kezelt webhelyek
  valamelyikét, felkérést fog kapni arra, hogy fogadja el vagy utasítsa el a
  cookie-kat.
  A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webhely egy bizonyos ideig emlékezzen az Ön
  beállításaira (felhasználónevére, preferált nyelvére stb.).
  Így Önnek, amikor egy webhelyen böngészik, látogatása során nem kell
  ismétlődően megadnia ezeket az adatokat.
  A cookie-k anonimizált statisztikai adatok gyűjtésére is szolgálnak, melyek
  segítségével képet tudunk kapni weboldalaink látogatóinak böngészési
  szokásairól, felhasználói tapasztalatairól.
 8. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
  1) Látogatottság mérés
  Az Adatkezelő a Weboldalra érkező Felhasználót, a látogatók számát, jellemzőit a
  Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése
  során számos jellemzőjét naplózza a Felhasználónak:
  ● melyik weboldalról érkezik
  ● milyen internetes böngészőprogramot használ
  ● milyen operációs rendszert használ
  ● milyen monitor felbontást, színmélységet alkalmaz
  ● mely oldalakat nézi meg a Weboldalon
  ● mennyi időt tölt az egyes oldalak meglátogatása során
  ● milyen kereséseket végez a Weboldal saját keresője segítségével
  A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint
  magánszemélyt név szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi látogatása során
  képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, az Ön által használt böngészővel
  valaki már járt a Weboldalon korábban.
  A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el
  böngészőjében.
  A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal a Weboldal bővítése,
  fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező
  Felhasználók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések
  feltérképezése a Felhasználók érdeklődési körének megismeréséhez, hogy az új
  tartalmak jobban igazodjanak a keresett információkhoz.
  Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett
  módon és céllal mérje, módosíthatja a süti beállításokat.
  A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
  honlapon érhető el.
  2) Automatikusan gyűjtött információk
  A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie kerül tárolásra a látogató
  számítógépén, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen
  cookiek a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google AdWords rendszerén
  keresztül történik. Ezek a cookiek a Weboldalon történt látogatás tényét rögzítik, más
  adatot – így különösképpen személyes adatot – nem.
  A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookiek segítségével tárolják, ha a
  Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján
  hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a
  Google – partnereinek internetes webhelyein.
  A cookiet a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja
  böngészőjében azok alkalmazását. A cookiek kezelésére általában a böngészők
  Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti
  megnevezéssel van lehetőség. A Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására
  szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.
  3) Facebook hirdetések
  A weboldal működése során olyan cookie-kat is elhelyez, amelyek segítségével
  Facebook hirdetések formájában el tudjuk érni a weboldal korábbi látogatóit, így Önt
  is fizetett hirdetések formájában. Az adatgyűjtés során semmilyen személyes
  adatgyűjtés nem történik, azonban a Facebook saját céljaira a gyűjtött adatokat
  anonim módon felhasználhatja, hogy más hirdetéseket is az érdeklődési körének
  megfelelően tudjon megjeleníteni. Ennek beállítása vagy letiltása a Facebook súgó
  oldalán olvasható.
  A weboldal tartalmát a Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook
  közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen,
  amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt adatokat a
  Facebook Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc.
  átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő,
  vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az
  adatokat.
  További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.
 9. Adatok felhasználása promóciós és kapcsolattartási
  célokból
  Arra használjuk az adatait, hogy megküldjük az Ön által kért információt a
  termékeinkről, szolgáltatásainkról és más különleges ajánlatokról az Ön által
  megadott e-mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával tesszük, vagy, ha
  jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a
  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.
  1) Feliratkozás hírlevélre a weboldalunkon
  Lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a weboldalunkon. Amikor feliratkozik
  a hírlevélre, a megadott adatok továbbításra kerülnek hozzánk, így legalább az Ön
  e-mail-címe. A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik,
  amelynek során kap egy emailt a regisztrációkor, amelyben megkérik, hogy erősítse
  meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy
  valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amik nem hozzá tartoznak. Az Ön
  hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során és
  a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor.
  Az Ön által kért hírlevélre való feliratkozás során, az Ön önkéntes hozzájárulásán
  alapulva, a következő̋ személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:
  név az Ön azonosítása
  e-mail cím az Önnel való kapcsolattartás
  Ezeket az adatokat az Ön tájékoztatása céljából, hírlevél küldésére használjuk
  szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az Ön adatait, az Ön önkéntes hozzájárulása
  visszavonásáig (pl. hírlevélről való́ leiratkozás) kezeljük.
  Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési folyamatban nem használjuk fel.
  Azt szeretnénk, hogy érdeklődéssel olvassa az e-mailjeinket és ezért megpróbálunk
  kizárólag olyan információkat összeállítani, amelyeket valószínűleg Ön érdekesnek
  találhat. Ezért mérjük és tároljuk a felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és
  kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e az e-mailjeinket
  és ha igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mailben, valamint, hogy megkapja-e
  az e-mailünket és ha nem, miért nem. Ezeket az adatokat szintén használjuk
  statisztikai célokra.
  Természetesen leiratkozhat, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve,
  amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben.
  Ezt követően megkérjük, hogy erősítse meg a leiratkozását a weboldalunkon.
  Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek
  a szerződések teljesítéséhez és a weboldalunk működéséhez, beleértve a
  szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése, vásárlói szolgálati közlemény)
  vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése,
  szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az
  Ön által megadott elérhetőségekre küldjük.
  2) A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kommunikációk
  Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol a weboldalunkon, úgy információkat
  küldhetünk Önnek a saját hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról az Ön által
  megadott e-mailcímre, még az Ön hozzájárulása nélkül is.
  3) Postai küldemények
  Szintén használhatjuk az adatait arra, hogy információt küldjünk Önnek a
  termékeinkről, szolgáltatásainkról és egyedi ajánlatainkról postai úton.
 10. A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor,
  regisztráció során és látogatók megrendeléseinek
  leadásakor
  1) Kapcsolatfelvétel
  Amikor telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velünk a
  kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
  alapján tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózzuk,
  hogy bizonyítani tudjuk a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor
  szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot és a jelen Adatvédelmi
  szabályzat is megtekinthető ekkor. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a
  szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.
  2) Regisztráció
  A weboldalunkon felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy regisztráljon a személyes
  adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre
  kerül részünkre és ezeket az adatokat tároljuk. Az elvégzett regisztráció szükséges a
  szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez és így a GDPR 6. cikk
  (1) bekezdés b) pontján alapszik.
  A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségünk van az adott helyzettől
  függő kapcsolattartási adatokra, például név, szállítási cím, számlázási cím,
  e-mail-cím és a választott fizetési módra vonatkozó információra. Szintén
  felhasználjuk az adatait a vásárlói adataink kezeléséhez, hogy csak pontos adatokat
  tároljunk. Az elírások megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a
  megrendelt termékek tényleg elérjenek Önhöz, ellenőrizzük a megadásakor, hogy a
  címe teljes és helyes.
  3) Megrendelések látogatóként
  Önnek lehetősége van látogatóként megrendelést leadni. Ha a megrendelésnek ezt
  a módját választja, úgy nem kell regisztrálnia a megrendelése leadása előtt. Kérjük,
  vegye figyelembe, hogy jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az
  adatait.
  A látogatói megrendelésekhez megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
  pontja szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel.
  Az Ön által megadott információkat az adatkezelés és a megrendelése teljesítésének
  idejére tároljuk. Az Ön adatai ezt követően törlésre kerülnek, kivéve, ha úgy dönt,
  hogy aktiválja a vásárlói fiókját a megrendeléstől számított 14 napon belül. A
  jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses megőrzési időre vonatkozó
  kötelezettségek miatt törlés helyett, az általunk tárolandó adatokhoz csak korlátozzuk
  a hozzáférést, hogy megelőzzük a jövőbeni eltérő célokra való felhasználást.
  4) Vegyes
  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön
  személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon
  történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata
  érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén.
  Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése
  szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok, valamint a
  jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a
  követelésekkel szembeni védekezéshez.
 11. Személyes adatok továbbítása harmadik személyek
  részére
  A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot
  nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt
  szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek
  megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat,
  amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s
  adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére,
  amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok
  harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és nem is tervezzük.
  Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más
  módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.
  Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás
  kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó
  partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok
  körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt
  elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók
  felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.
  Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek
  és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek
  üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.
  Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes
  jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában
  felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált
  adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.
  1) Adattovábbítás termékpartnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
  szerint
  A weboldalunkon kínált szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatosan számos
  partnercéggel együttműködünk bizonyos termékcsoportok esetében. Ha ilyen partner
  termékét rendeli meg, úgy a regisztráció során megadott személyes adatait
  továbbítjuk, és ha további termékeket is vásárol, úgy a „Fiókom” menüpont alatt
  látható további személyes adatokat is továbbítjuk a szerződések megkötése és
  teljesítése érdekében (így különösen az Ön e-mail-címét, kézbesítési címét és
  számlázási címét). Az Ön szerződő partnere meghatározásra kerül az adott termék
  oldalán, az Üzleti Általános Szerződési Feltételekben és a Jogi Tájékoztatóban.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön szerződő partnere saját maga felel a saját
  adatbiztonsági gyakorlatáért és a szerződő partner további vagy eltérő Adatvédelmi
  szabályai lehetnek alkalmazandók ezen termék oldalakra.
  2) Adattovábbítás szolgáltató partnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f)
  pontja szerint
  A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése
  érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek
  bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a weboldalunk
  hosztolása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása, eszközök telepítése
  vagy hírlevelek megküldése. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk
  ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím).
  Ezek közül néhány társaság a megbízásunkból jár el a megrendelések kezelése és
  teljesítése érdekében és így a megadott adatokat kizárólag az utasításaink szerint
  használhatják fel. Ebben az esetben jogilag felelünk annak biztosításáért, hogy az
  általunk megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyenek. Ezért
  meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodunk meg ezekkel a cégekkel és
  ezeket az intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük.
  Ha a kiszállítandó áruk nagy méretűek és nehezek, úgy a megrendelését egy
  szolgáltató fogja kiszállítani. Ez a szolgáltató információkat fog kapni tőlünk, mint pl.
  az Ön által a megrendeléséhez megadott e-mail-cím, hogy egyeztetni tudják Önnel a
  meghatározott kiszállítási időt.
  Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a
  szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az adatokat, amely
  esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:
  ● Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a
  megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai
  szolgáltatókhoz.
  3) Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
  Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató kft
  Az adatfeldolgozó székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/20/30/70 3-666-611
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az
  Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett
  számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési
  időn belül kezeli.
  Az adatfeldolgozó megnevezése:PayPal (Europe)S.àr.l. etCie, S.C.A., (R.C.S.
  Luxembourg B 118 349)
  Az adatfeldolgozó székhelye: PayPal (Europe) S.àr.l. etCie, S.C.A., (R.C.S.
  Luxembourg B 118 349)
  Az adatfeldolgozó telefonszáma: 00353 1 436 9111, 00 1 402-935-2050
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: https://www.paypal.com/gb/smarthelp/contact-us
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az
  Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett
  számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési
  időn belül kezeli.
  4) Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és
  f) pontjai szerint
  Végezetül, továbbíthatjuk a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási
  szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag
  kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha
  jogosultak vagyunk így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény
  kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).
 12. Belépés Facebookon keresztül
  Ha Ön rendelkezik Facebook-fiókkal, úgy regisztrálhat nálunk és később beléphet a
  Facebook-fiókja segítségével oly módon, hogy összeköti a Facebook-fiókját a
  weboldalunkon létrehozott fiókjával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook
  Szolgáltatási Adatvédelmi Feltételei alkalmazandók a Facebook-fiókra
  (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. CaliforniaAve, Palo
  Alto, CA 94304, USA).
  Ha új fiókot kíván létrehozni a weboldalunkon, úgy regisztrálhat a Facebook-fiókja
  segítségével. A Facebookos regisztráció során a Facebook először felkéri, hogy adja
  meg a Facebook-fiók adatait és lépjen be vagy regisztráljon a Facebookra. Ha már
  be van jelentkezve a Facebookra, úgy ez a lépés kimarad. Ezt követően a Facebook
  profilját összekapcsolhatja a Facebook alkalmazással a weboldalunkon. Ekkor
  tájékoztatást kap arról, hogy a Facebook adatokat továbbíthat az Ön
  Facebook-fiókjából a részünkre (az Ön Facebook-fiókjának “nyilvános profiljában”
  lévő adatokat: vezetéknév, keresztnév, korosztály, profilkép, borítókép, nem,
  ismerősök listája, Facebook felhasználónév és felhasználói azonosító (Facebook ID),
  valamint más információk, amelyeket nyilvánossá tett a Facebookon, valamint az Ön
  e-mail-címe). Ezen információk közül kizárólag az email-címét, a vezetéknevét,
  keresztnevét importáljuk a fiók létrehozásához a weboldalunkon. Szintén megkérik,
  hogy fogadja el az Adatvédelmi szabályzatunkat. Szerkesztheti a vezetéknevét és
  keresztnevét, mielőtt elmentené azt. Ha módosítani kívánja az e-mail-címét később,
  úgy le kell választania a Facebook-fiókját.
  Ha a weboldalunkon a Facebook-fiókja felhasználásával regisztrált vagy
  összekapcsolta a weboldalunkon lévő fiókját a Facebook-fiókjával, úgy mindig be tud
  lépni a weboldalunkra a „Belépés Facebookkal” gombra kattintva a weboldalunkon,
  amihez az szükséges, hogy be legyen jelentkezve a Facebookra.
  Szintén lehetősége van belépni a weboldalunkra a Facebook-fiókja nélkül. Ehhez
  szüksége van a Facebook-fiókjához a mi fiókunk regisztrációjakor vagy a mi
  fiókunkkal való összekapcsoláskor megadott e-mail-címére és a weboldalunkon
  megadott érvényes jelszóra.
 13. Kapcsolatfelvétel a Keraprogress Kft-vel
  Amennyiben megkereséssel kíván fordulni a Keraprogress Kft-hez, úgy azt a jelen
  tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti meg.
  A Keraprogress Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail
  címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb
  személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
  Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az
  esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos
  bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása,
  minőségbiztosítás.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
  A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok
  Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános
  elévülési idő)
  Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk,
  termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az Ön adatait a válaszadásunk
  után töröljük rendszerünkből. Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési
  rendszerben nem használjuk fel.
 14. Jelentkezés álláshirdetésekre
  A Keraprogress Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
  Az adatkezelés célja: a Keraprogress Kft-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a
  kiválasztási eljárásban való részvétel.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
  A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint
  az azokban megadott egyéb személyes adatok.
  Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított 12 hónap.
 15. Az általunk kezelt, Önre vonatkozó adatokkal
  kapcsolatos jogai
  Érintett jog Meghatározás
  Hozzáféréshez való jog
  Kérheti tőlünk, hogy:
 • erősítsük meg, amennyiben személyes adatának
  kezelése történik nálunk;
 • biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát
  képező személyes adatokhoz;
 • nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira
  vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy
  milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól,
  kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy
  továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy
  milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk
  ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön ezekkel az
  adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud
  panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az
  Ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a
  jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem
  bocsátottuk az Ön rendelkezésére.
  Helyesbítéshez való jog
  Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre
  vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.
  A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt
  megvizsgálhatjuk az érintett adatok valóságosságát, illetve
  pontosságát.
  Törléshez,
  elfeledtetéshez való jog
  Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az
  esetben,
 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak
  begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok
  teljesítéséhez; vagy,
 • ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az
  adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,
 • ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
 • ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
 • ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja
  elő.
  Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem
  vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának
  kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:
 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való
  megfelelés miatt; vagy
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme
  érdekében.
  Adatkezelés
  korlátozására irányuló
  jog
  (zárolási jog)
  Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk
  (ti. adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak
  valamelyike teljesül:
 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek
  ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok
  törlését; vagy,
 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak
  begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok
  teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények
  előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,
 • ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk
  jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.
  Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra
  is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:
 • az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
 • ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog
  vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében
  szükséges; vagy
 • ha az érintett adat használata (megléte) egy másik
  természetes vagy jogi személy jogainak védelme
  érdekében szükséges.
  Adatok
  szállíthatóságának
  biztosítása
  (adathordozhatósághoz
  való jog)
  Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben
  használt, géppel olvasható formátumban bocsájtsuk az Ön
  rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
  adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
 • az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik
  és az Ön által kötött megállapodásban rögzített
  szerződéses felhatalmazáson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
  Tiltakozáshoz való jog
  Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor
  tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
  amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és
  szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.
  Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak
  direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a
  felhasználói profilalkotást is), amennyiben az a közvetlen
  üzletszerzéshez kapcsolódik, mely esetben az adatkezelést
  a lehető leggyorsabban megszüntetjük.
  Automatizált folyamatok
  végrehajtása
  Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a
  kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések
  hatálya alól, de csakis abban az esetben,
 • ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve
  joghatással járna; vagy
 • ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.
  A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az
  automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott
  döntés:
 • az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy
  teljesítéséhez szükséges; vagy,
 • ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi
  lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak,
  valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
  intézkedéseket is megállapít; vagy
 • ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Automatizált folyamatok
  végrehajtása
  Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a
  kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések
  hatálya alól, de csakis abban az esetben,
 • ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve
  joghatással járna; vagy
 • ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.
  A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az
  automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott
  döntés:
 • az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy
  teljesítéséhez szükséges; vagy,
 • ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi
  lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak,
  valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
  intézkedéseket is megállapít; vagy
 • ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének
  joga
  Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az
  adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a
  szabályozó hatóságnál.
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: 06/1/391-1400
  Fax: 06/1/391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu
  A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb
  módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt
  adatot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az adatai törlésre kerülnek, úgy többé
  nem fér hozzá a termékpartnereink szolgáltatásaihoz a weboldalunkon keresztül. Ez
  magában foglalhatja a szolgáltatások újbóli letöltését. Így kérjük, készítsen biztonsági
  másolatot az adatairól, mielőtt gyakorolja a törléshez való jogát. Azon adatokhoz való
  hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító
  okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot
  tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.
 2. Adatbiztonság
  Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk
  tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan
  megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását.
  Azokat az alkalmazottakat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az
  adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme
  érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú
  távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen
  ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz
  igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink
  és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.
  A Keraprogress Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás
  költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
  természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
  súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
  intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
  megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
  A Keraprogress Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
  alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
  adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  A Keraprogress Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
  vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az
  alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  A Keraprogress Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
  adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy
  a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek
  összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Keraprogress Kft. a technika
  mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
  intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
  adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
  nyújt.
  A Keraprogress Kft. az adatkezelés során megőrzi
  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
  jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
  pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
  rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
  A Keraprogress Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai
  rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás,
  kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a
  számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az
  üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
  gondoskodik.
  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
  protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
  fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés
  vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
  fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható
  óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági
  eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény
  esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
  óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
  A Keraprogress Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi
  incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak
  hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 3. Más cégek weboldalaira mutató linkek
  Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az
  ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért.
  Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi
  szabályzataikról.
 4. Az Adatvédelmi szabályzat módosításai
  Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a
  mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy
  bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az
  Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket
  vagy szolgáltatásokat ismertessünk.
  I. számú melléklet
  Könyvelő – pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása
  Everest Accounting Kft., 1051 Bp. Arany J. u. 9., 2.em./1.
  tel.: 06302416339, e-mail: info@everest.hu
  Számlázó́program – számlázással kapcsolatos on-lineszolgáltatás
  Kboss.hu Kft., 1031 Bp. Záhony u. 7.
  tel.: 06303544789, e-mail: info@szamlazz.hu
  Ügyvéd – szerződések teljesítése kapcsán felmerülő jogi feladatok, behajtás
  Dr. Kinyik Zoltán, 1062 Bp. Andrássy út 100.
  tel.: 06202190490, e-mail: zoltan@drkinyik.hu
  Tárhelyszolgáltató – adattárolás, szerverhoszting
  Tárhely.eu Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
  tel.: (+36-1)789 2789, e-mail.: iroda@tarhely.eu
×

Kapcsolatfelvétel Ügyfélszolgálat hívása Visszahívást kérek